Schubert Piano Trio No.2 Live recording

Suzuki Piano Trio No.2 Live recording (World premiere)